Huishoudelijk reglement Golfpark Exloo

Definities:

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • speelgerechtigde: een natuurlijk of rechtspersoon die een speelrecht als omschreven in art. 1 van dit reglement van Stichting Golfpark Exloo heeft verkregen;
 • speelrechtvergoeding: het jaarlijks tarief dat is vastgesteld door Stichting Golfpark Exloo voor het speelrecht op Golfpark Exloo;
 • speelcategorie: – persoonlijke jaarkaart, – partnerkaart: woonachtig op zelfde adres als jaarkaarhouder, – economy kaart: geldig op maandag, dinsdag en woensdag, – buitenlid, – jeugd, – bedrijfslidmaatschap;
 • het reglement: het onderhavige reglement;
 • het complex: het golfcomplex met een 18 holes golfbaan en daarbij behorende accommodatie gelegen te Exloo, Valtherweg 27 B;
 • speelrecht: het recht om, met inachtneming van het bepaalde in dit reglement en de voorschriften vastgesteld door de NGF met betrekking tot de beoefening van de golfsport, de golfsport te beoefenen op het complex;
 • de NGF: de te De Meern gevestigde vereniging NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE;
 • speeljaar: is gelijk aan een lidmaatschap jaar (1 januari t/m 31 december);
 • bewijs van clublidmaatschap: bagtag (label met jaar sticker);
 • door de Stichting Golfpark Exloo met toezicht op het complex belaste personen: bestuur, marshall, gastheer, leden wedstrijdcommissie. Deze personen hebben de bevoegdheid om corrigerend op te treden en aan te spreken op gedrag en etiquette in de baan.
 • baanreglement Golfpark Exloo: hierin zijn de etiquette- en gedragsregels beschreven voor op de golfbaan van Stichting Golfpark Exloo;
 • onbespeelbaar: door weersomstandigheden geen gebruik kunnen maken van de baan;

Artikel 1. Speelrechtverkrijging

 1. Een natuurlijk of rechtspersoon verkrijgt, of heeft speelrecht verkregen op Golfpark Exloo, door aanmelding via de website. Dit speelrecht wordt definitief na ontvangst van de contributie door Golfpark Exloo.
 2. De speelrechtgerechtigde is verplicht minimaal 1 jaar lid te blijven.
 3. Het speelrecht is persoonlijk en niet overdraagbaar. Dit artikel geldt niet voor een bedrijfslidmaatschap, waarbij de speelgerechtigde op naam staat van de rechtspersoon.

Artikel 2. Gebruik van de baan

 1. De speelgerechtigde heeft het recht om, onverminderd het bepaalde artikel 4 en 7 in dit reglement, dagelijks vanaf zonsopgang tot zonsondergang voor de beoefening van de golfsport gebruik te maken van de golfbaan van de Stichting Golfpark Exloo.
  De speelgerechtigde dient bij de uitoefening van het speelrecht de voorschriften vastgesteld door de NGF met betrekking tot de beoefening van de golfsport stipt in acht te nemen alsmede de voorschriften opgenomen in dit reglement en het Baanreglement Golfpark Exloo
 2. Voor de uitoefening van het speelrecht op de 18 holes golfbaan is vereist dat de speelgerechtigde te allen tijde ten minste een door de stichting uitgeven “bewijs van clublidmaatschap” kan overleggen en een door de NGF uitgegeven clubhandicap en/of EGA handicap.
 3. Het speelrecht van een speelgerechtigde geldt geheel of gedeeltelijk niet, indien een door Stichting Golfpark Exloo georganiseerde wedstrijd wordt gespeeld, waaraan de speelgerechtigde niet deelneemt.

Artikel 3. Verplichtingen van de speler

 1. De speelgerechtigde is verplicht op het golfcomplex duidelijk zichtbaar het door de Stichting Golfpark Exloo verstrekte “bewijs van clublidmaatschap” aan de golftas te bevestigen of te dragen.
 2. De speelgerechtigde is verplicht instructies respectievelijk aanwijzingen gegeven door de Stichting Golfpark Exloo met toezicht op het complex belaste personen uit te voeren respectievelijk op te volgen. Ook is hij of zij verplicht zich onverkort aan het Baanreglement Golfpark Exloo en de regels voor speelrecht te houden.
 3. Van de speelgerechtigde wordt verwacht dat deze zich houdt aan de regels van het Baanreglement Golfpark Exloo en de voorschriften vastgesteld door de NGF met betrekking tot de beoefening van de golfsport.
 4. Het bestuur van Stichting Golfpark Exloo is bevoegd om een speelgerechtigde tijdelijk of voorgoed (middels een bestuursbesluit), de toegang tot het complex te ontzeggen en als nodig hem van het terrein te (doen) verwijderen, indien een speelgerechtigde:
  • zijn financiële verplichtingen jegens de Stichting Exloo niet binnen één maand na ontvangst van de nota is nagekomen. Indien een speler de speelrechtvergoeding niet tijdig heeft betaald, is de Stichting Golfpark Exloo bevoegd hem te allen tijde de toegang tot het complex te ontzeggen resp. het recht tot uitoefening van het speelrecht op te schorten of de speler het speelrecht te ontnemen zonder dat een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst is vereist. Alle kosten verbonden aan inning van speelrechtvergoeding zijn voor rekening van de speler.
  • op enigerlei wijze in strijd handelt met het bepaalde in dit reglement of het Baanreglement Golfpark Exloo. Tevens zal er geen restitutie plaatsvinden van de betaalde speelrechtvergoeding;

Artikel 4. Beperking speelrecht

 1. Het speelrecht kan niet worden uitgeoefend indien banen onbespeelbaar zijn naar het oordeel van de Stichting Golfpark Exloo. Dit geldt tevens indien de banen niet kunnen worden bespeeld respectievelijk het complex niet kan worden betreden in verband met onderhoud van het complex of natuur en/of landschapsbeheer, daaronder begrepen de instandhouding van de wildstand, indien een en ander niet, zulks ter beoordeling van de Stichting Golfpark Exloo, beperkt kan worden tot een gedeelte van het complex.
 2. Indien een speelgerechtigde, in het bezit van een handicart-pas, zijn speelrecht voor tenminste een aaneengesloten periode van 2 maanden niet kan uitoefenen, doordat er in verband met de natheid van de baan geen buggy’s en trikes zijn toegestaan in de baan, ontvangt deze persoon 1 maand restitutie van de betaalde speelrechtvergoeding.
 3. De Stichting Golfpark Exloo houdt zich het recht voor ook anderen op de golfbanen toe te laten en commerciële activiteiten te ontwikkelen, doch op zodanige wijze dat de speelgerechtigde hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt waar het betreft de uitoefening van zijn speelrecht. De Stichting Golfpark Exloo zal de commerciële activiteiten doen plaatsvinden in overleg met de wedstrijdcommissie.
 4. Het speelrecht van een speelgerechtigde geldt geheel of gedeeltelijk niet, indien een door Stichting Golfpark Exloo georganiseerde wedstrijd wordt gespeeld, waaraan de speelgerechtigde niet deelneemt.
 5. Indien de speler de toegang tot het complex is ontzegd, heeft de speler geen speelrecht.

Artikel 5. Gebruik overige accommodatie

 1. Met inachtneming van het daartoe in dit reglement bepaalde, heeft een speelgerechtigde zonder daartoe een extra vergoeding verschuldigd te zijn, zulks met uitzondering van gebruik van de ballenautomaat op de driving range, het recht ten minste van zonsopgang tot zonsondergang gebruik te maken van de voor de beoefenaars van de golfsport op het complex ter beschikking staande faciliteiten en tijdens openingstijden van het clubhuis van de daarin aanwezige faciliteiten.
  De speelgerechtigde heeft vrij toegang tot het clubhuis, kleedruimtes en daarin aanwezige faciliteiten. In geval van commerciële activiteiten van de Stichting in het clubhuis kan de speelgerechtigde tijdelijk gedeeltelijk de toegang tot het horecagedeelte ontzegd worden, echter het bestuur van de Stichting Golfpark Exloo verplicht zich de overlast die hieruit voortvloeit voor de speelgerechtigde zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 6. Financiële verplichtingen van de speler

 1. De speelgerechtigde is verplicht bij vooruitbetaling de jaarlijks door de Stichting Golfpark Exloo vastgestelde speelrechtvergoeding voor zijn speelcategorie, inclusief de registratiekosten/ NGF te voldoen op de door de Stichting Golfpark Exloo aangegeven wijze van betaling. Voor de speelcategorie jaarkaart en de jaarkaart + partnerkaart, weekendkaart en twilightkaart is de mogelijkheid om deze maandelijks te betalen.
 2. De speelrechtvergoeding dient te worden voldaan binnen een maand nadat de Stichting Golfpark Exloo de speler schriftelijk in kennis heeft gesteld van de verschuldigdheid en de hoogte van de speelrechtvergoeding, met dien verstande dat de speelrechtvergoeding nooit eerder opeisbaar zal zijn dan 1 februari van het Speeljaar waarop de speelrechtvergoeding betrekking heeft. Bij maandbetaling, dient het bedrag maandelijks voor de 15e van iedere maand te worden overgemaakt, het 1e bedrag voor 15 januari.
 3. Per speelcategorie zal door de Stichting Golfpark Exloo een speelrechtvergoeding worden vastgesteld.
 4. De tarieven van de jaarlijkse speelrechtvergoeding worden jaarlijks bepaald door de Stichting Golfpark Exloo.

Artikel 7. Beëindiging van het speelrecht / speelrechtvergoeding

 1. Voor speelrechtovereenkomsten welke aangegaan zijn voor het lopend jaar geldt, dat de speelgerechtigde het speelrecht te allen tijde kan opzeggen per 1 januari van enig jaar, mits die opzegging geschiedt vóór 1 november van het voorafgaand jaar.
  Voor speelrechtovereenkomsten welke zijn aangegaan met een datum na 1 januari, geldt dat de speelgerechtigde gedurende het eerste speeljaar (= datum ingang plus 1 jaar) zijn speelrecht kan opzeggen tegen het eind van dat eerste speeljaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden (voor het einde van dat eerste speeljaar). Na het eerste speeljaar geldt opzegging per 1 januari van enig jaar mits de opzegging geschiedt voor 1 november van het voorgaand jaar.

  • Het speelrecht van een speelgerechtigde eindigt:
  • door opzegging door de speelgerechtigde van zijn speelrecht conform art. 7.1.
  • bij overlijden van de speler op de datum van overlijden, met restitutie;
  • in geval van een rechtspersoon, indien deze surseance van betaling verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard of wordt ontbonden;
  • in geval van een natuurlijk persoon, indien deze in staat van faillissement wordt verklaard;
  • zodra het lidmaatschap van de Stichting Golfpark Exloo eindigt door opzegging of door ontzetting, (artikel 3.4);
  • Speelgerechtigden kunnen voor het geval van medische omstandigheden bij de Nederlandse Golf Federatie een contributieverzekering afsluiten. Met deze verzekering kan de voldane speelrechtvergoeding worden gedekt. Een eventuele beëindiging van het speelrecht kan volgens artikel 7, punt 1 plaatsvinden. 

Artikel 8. Uitsluiting aansprakelijkheid
De Stichting Golfpark Exloo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van eigendommen van speelgerechtigden. Verder bestaat geen enkele aansprakelijkheid van Stichting Golfpark Exloo voor schade ontstaan door opgelopen letsel/dood als gevolg van het verblijf van speelgerechtigden op het golfcomplex, veroorzaakt anders dan door opzet of grove schuld van de zijde van de Stichting Golfpark Exloo. Individuele aansprakelijkheid voor schade door handelen of nalaten van een individuele persoon (functionaris) kan niet aan Stichting Golfpark Exloo worden toegerekend. Een ieder die zich op het golfcomplex bevindt wordt geacht zich voldoende te hebben verzekerd voor wettelijk aansprakelijkheid, ziekte/ongevallen en schade aan eigendommen.

Artikel 9
Bij mogelijke tegenstrijdigheid tussen het Huishoudelijk reglement Golfpark Exloo en het baanreglement Golfpark Exloo, gaat het Huishoudelijk reglement Golfpark Exloo voor.
In gevallen waarin dit huishoudelijke reglement niet voorziet beslist het bestuur