Privacystatement

Uw privacy

Golfpark Exloo is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken van leden, leveranciers, gasten en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens leden, leveranciers, gasten en bezoekers van onze website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Golfpark Exloo zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Golfpark Exloo uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de Golfpark Exloo persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u bij Golfpark Exloo een lidmaatschap afsluit dan wel om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u gebruik maakt van de faciliteiten van Golfpark Exloo, hetzij als gast op onze golfbaan, dan wel als gebruiker/bezoeker van onze website.
  • Wanneer u contact heeft met Golfpark Exloo. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven;
  • Om leden/gasten van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media, waarbij Golfpark Exloo rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze website.

E-mail

Golfpark Exloo heeft voor haar eigen leden een nieuwsbrief. Door nieuwe leden wordt een ‘toestemmingsverklaring’ ingevuld . Voor bestaande leden tot 1 juli 2018 gaan wij er vanuit dat er toestemming is. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief, door een mail te sturen naar secretariaat@golfparkexloo.nl .

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) activiteiten , wedstrijden, producten en diensten door of namens Golfpark Exloo. De toestemming kunt u altijd intrekken door een mail te sturen naar secretariaat@golfparkexloo.nl .

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

Golfpark Exloo laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Golfpark Exloo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers/vrijwilligers zijn /worden voor 1 augustus 2018 geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Bewaartermijn

Golfpark Exloo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Website van Golfpark Exloo

Op de website van Golfpark Exloo treft u een aantal links aan naar andere websites. Golfpark Exloo kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Golfpark Exloo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de Golfpark Exloo een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Golfpark Exloo uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in de Nieuwsbrief.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Golfpark Exloo

Valtherweg 27 B

7875 TA Exloo

secretariaat@golfparkexloo.nl